تشخیص سویه اُمیکرون ویروس کرونا در ژن سازه آمن

1400/10/29 در ساعت 14:18:00

یکی از قابلیت های شرکت ژن سازه فعالیت در زمینه آنالیز و تشخیص عوامل بیماری زاست ...

تشخیص سویه اُمیکرون ویروس کرونا در ژن سازه آمن

یکی از قابلیت های شرکت ژن سازه  فعالیت در زمینه آنالیز و تشخیص عوامل بیماری زاست. ژن سازه در این زمینه فعالیت خود را شروع کرده و اولین اقدام آن تشخیص سویه اُمیکرون ویروس کرونا در ژن سازه است. 

نظر جدید
0%