یک دستگاه فریزر -86 شرکت Thermo Fisher Scientific
0%