یک دستگاه فریزر -86 شرکت Thermo Fisher Scientific

برگزار شد!

یک دستگاه فریزر (86- ) شرکت Thermofisher Scientific

شرکت ژن سازه آمن در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اقدام به خرید یک دستگاه فریزر (86- ) شرکت Thermofisher Scientific  مدل 906،  700 لیتر با مشخصات ذکر شده را دارد.

شرایط مناقصه 

- زمان تحویل پاکت های در بسته از زمان دریافت اسناد تا تاریخ 02/11/1400 تا ساعت  16:00  به دبیرخانه شرکت ژن سازه آمن می باشد . 

- شرکت ژن سازه آمن حق رد یک یا تمامی پیشنهادات را بدون قید و شرط دارد.

- هزینه حمل به عهده برنده مناقصه می باشد.

- برای درج آگهی در روزنامه، تمام هزینه را باید برنده مناقصه بپردازد.

- این امر الزامی است که شرکت کنندگان در مناقصه مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی  واریز بانکی به حساب شرکت بپردازد.

- ضمانت نامه بانکی فوق با اعتبار سه ماه و بنام ژن سازه آمن  صادر گردد.

- چنانچه شرکت کنندگان در مناقصه تخلف ویا  پس از اعلام نتیجه برنده مناقصه، انصراف دهد تمامی مبلغ سپرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

- تائید و عدم تائید ونیز تشخیص تخلف بعهده برگزار کننده مناقصه می باشد.

- در صورت عدم ارائه واریز وجه سپرده توسط شرکت کنندگان، پیشنهادات شرکت کنندگان رد خواهد شد.

- حضور پیشنهاد دهندگان با کارت شناسایی معتبر در جلسه بازگشایی پاکت های قیمت الزامی می باشد.

- تمام فرم های شرایط شرکت در مناقصه و مدارک وابسته به آن باید توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت کنندگان مهرو امضاء (اصل) شود.

- چنانچه مدارک با مهر و امضاء اصل نباشد و یا مغایرت در اطلاعات داشته باشند، پیشنهادات شرکت کنندگان رد خواهد شد.

-مبلغ سپرده  شرکت کنندگان درمناقصه  نزد مناقصه گذار (شرکت ژن سازه آمن) تا زمان مشخص شدن برندگان نهایی باقی مانده و سپس مسترد خواهد شد.

- شرکت کنندگان نحوه و شرایط تحویل را در فرم پیشنهاد قیمت اعلام نمایند.

- شرکت کنندگان مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش کالا را در فرم پیشنهاد قیمت، قید نمایند.


- مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه:

1- پاکت الف شامل  ششصد میلیون ریال ضمانت نامه (بدون قید و شرط) بانکی ویا فیش واریزی در وجه شرکت ژن سازه آمن به شماره حساب شبا 530540103320100499006607  بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین و مدارک اشخاص حقوقی (اساسنامه، آگهی تغییرات، کداقتصادی و شناسه ملی ، ) ، رزومه کاری و ارائه مدارک فنی مورد مناقصه می باشد.


2- پاکت ب شامل فرم پیشنهاد قیمت مناقصه  به صورت دربسته ، مهر و  موم شده می باشد.

- امضای ذیل این فرم به منزله پذیرش کلیه شرایط مناقصه بوده و هیچگونه عذری پس از شروع مناقصه قابل استماع وپذیرش نیست.

-  آدرس و تلفن جهت بازدید اقلام در کارخانه: تهران، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، شرکت تولیداروشرکت در مناقصه

شرکت در مناقصه

شرکت ژن سازه آمن در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اقدام به خرید یک دستگاه فریزر (86- ) شرکت Thermofisher Scientific  مدل 906،  700 لیتر با مشخصات فوق را دارد. 

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تهران، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، شرکت تولیدارو 

021-91307779 (داخلی 109)

افزودن ماژول جدید
0%