سنتز پروب

سنتز پروب

اولیگونوکلئوتیدهای نشان دار(پروب) در فرآیندهای تشخیص مولکولی real-time PCR برای انواع عفونت ها و موتاسیون های ژنی، تکنیک FISH،  تکنیک fragmentation و بسیاری از تکنیک های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به نیاز محققین کشور، شرکت ژن سازه آمن اقدام به ارائه خدمات سنتز RNA با کیفیت بالا و تضمین شده نموده است.

  • کلیه الیگوها در فضای کلین روم توسط کادر متخصص با دستگاه الیگومیکر و مواد اولیه مرغوب سنتز می شوند.
  • سنتز RNA در مقیاس 02/0، 04/0 و 2/0 میکروگرم قابل سفارش می باشد.
  • الیگوهای دارای مدیفیکاسیون به طور متوسط در عرض 14-7 روز کاری ارسال می شوند.
  • روش تخلیص پروب سنتز شده به صورت پیش فرض HPLC می باشد و هزینه جداگانه بابت تخلیص دریافت نخواهد شد.
  • پروب های سنتز شده به صورت لیوفیلیزه و خشک تحویل داه خواهند شد. گزارش سنتز همراه پرایمرها اطلاعاتی در مورد مقدار آب یا بافری که باید برای دریافت محلول 100 میکرومولار اضافه شود، به شما می دهد.
  • همه اولیگونوکلئوتیدهای نشان دار ما با استفاده از روش Analytical HPLC کنترل کیفی می شوند
  • گزارش سنتز همراه پرایمرها اطلاعاتی در مورد مقدار آب یا بافری که باید برای دریافت محلول 100 میکرومولار اضافه شود، به شما می دهد.

تغییرات و مودیفیکیشن های قابل اجرا در انتهای '5 ، '3 الیگوها در جدول زیر ارائه شده است.

Em

Abs

3'

5'

Modification


520


495


-6-Fam

563

546

-


Cy3


662


646


-Cy5

601


576


-Rox

556


535


-HEX

-


--


BHQ1

-


--


BHQ2

سفارش

جهت سفارش پروب فرم سفارش سنتز بر روی سایت، تکمیل شود.

همچنین می توانید فایل مربوط به سفارش سنتز را از  اینجا دانلود و سپس تکمیل نموده و به آدرس الکترونیکی داخل فرم ایمیل نمایید. پس از دریافت فرم توسط کارشناسان ما، پیش فاکتور سنتز پروب برای شما ارسال خواهد شد.

افزودن ماژول جدید
0%